ARTES
-------------------------------------------------

 

Till dig som ska rekvirera ARTES doktorandmedel.

Detta är ett förtydligande av de regler som framgår av "Beslutsbrevet" och i "Project instructions".

Ring 018-471 6847 om du har några frågor kring ARTES, jag svarar gärna.

Rekvisitionen ska innehålla följande uppgifter.

  1. Rekvirerat belopp (se nedan)
  2. Doktorandens beräknade aktivitetsgrad
  3. Doktorandens aktivitet föregående period.
  4. Lista över industriella parter
  5. De industriella parternas beräknade aktivitet i projektet i SEK.
  6. De industriella parternas verkliga aktivitet i projektet i SEK föregående period.
  7. Eventuell rapport kan bifogas rekvisitionen.

Rekvisition av ARTES medel beräknas enligt 600 x aktivitetsgrad x antal månader / 12 = kkr att rekvirera

Första rekvisitionen kan ske efter att beslutsbrevet erhållits. Aktivitetsgraden under det första halvåret ska då uppskattas.

Vid följande rekvisitioner måste det klart framgå om den beräknade aktiviteten i föregående rekvisition överensstämmer med hur det blev i verkligheten. Om aktiviteten var lägre än beräknat måste beloppet justeras i rekvisitionen. Medlen betalas då ut i långsammare takt, totalsumman är oförändrad.

Varje år håller ARTES inne 20% av årets belopp tills rapport inkommit och godkänts. Det innebär att det går att erhålla upp till 480 kkr före årets rapport.

Observera att "Året" kan vara något mer än ett kalenderår om doktorandens aktivitet är lägre än 100%. Till exempel, ska första årets rapport vid 80% aktivitet komma in efter 15 kalendermånader. När rapporten godkänts utbetalas de resterande 120 kkr. Därefter kan utbetalning av medel för följande år inledas.

Rekvisitionerna ska inte ske för större belopp än för ett halvt år i taget, 2 x 240 kkr är bra.

Projekt på 2 år avslutas genom att slutrapporten sänds in tillsammans med licentiatavhandlingen. Projekt på 2+2 år avslutas genom att slutrapporten sänds in tillsammans med doktorsavhandlingen. Efter slutrapportens godkännande kan de sista 100 kkr betalas ut.

Med vänliga hälsningar

Roland Grönroos
/Forskningssamordnare/

  ---------------------line----------------------------
  Strategic Research